Droga do samodzielności. Ukraina (Szansa – nowe możliwości dla dorosłych)

droga-do-samodzielności-grafika

Droga do samodzielności. Ukraina – to model wsparcia dofinansowany w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem modelu wsparcia jest aktywizacja 60 uchodźców z Ukrainy poprzez podniesienie ich kompetencji podstawowych i kompetencji z zakresu języka polskiego. Osoby uczestniczące w projekcie podniosą poziom swoich kompetencji i umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji w języku polskim, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz w miarę potrzeb, pomoc psychologiczną i prawną.

Ze wsparcia „Droga do samodzielności. Ukraina” może skorzystać osoba, która:
– ukończyła 18. rok życia,
– posiada niskie umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, w języku polskim rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji,
– korzysta z ochrony czasowej w Polsce w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony,
– legitymuje się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub wnioskiem o nadanie numeru PESEL, który później potwierdzi uzyskanym numerem PESEL),
– nie uczestniczy w innym modelu wsparcia, realizowanym w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizacje następujących form wsparcia:
– indywidualna diagnoza i ustalenie profilu pomocy (po 2 godziny dla każdego uczestnika),
– grupowe zajęcia z języka polskiego, poziom podstawowy lub średniozaawansowany (po 20 godzin dla każdej z 6 grup),
– grupowe zajęcia edukacyjne (po 50 godzin dla każdej z 6 grup), dotyczące następujących tematów.

Temat 1: Instytucje w Polsce (m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, korespondencja urzędowa, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna).
Temat 2: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę, etapy procesu rekrutacji, umiejętności miękkie – np. komunikacja, asertywność, prezentacja).
Temat nr 3: Pracuję legalnie w Polsce (m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, system podatkowy i rozliczanie PIT).
Temat nr 4: Wiedza o Polsce (m.in. symbole, historia, tradycje i kultura, system polityczny, język polski i jego miejsce w świecie języków).
Temat nr 5: Finansowe ABC (budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych, konto w banku, prawa konsumenta.
Temat nr 6: Transport i komunikacja (na podstawie zestawu efektów uczenia się: Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej związanej z transportem i komunikacją z wykorzystaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych). Warsztaty „Jak dojadę?” – wyszukiwanie informacji w serwisach internetowych, planowanie podróży, korzystanie z aplikacji tematycznych.

***
Szczegółowy zakres tematyczny, tj. tematy oraz ich liczba, zostanie ustalony według potrzeb uczestników. Po zakończeniu udziału w szkoleniu, uczestnicy otrzymają zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach i nabyte umiejętności:
wsparcie asystenta międzykulturowego,
indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne,
wsparcie tłumacza.

***
Dodatkowo, uczestnicy szkoleń otrzymają:
materiały szkoleniowe,
poczęstunek w trakcie szkoleń grupowych,
zwrot za przejazdy na miejsce szkoleń,
zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi (jeśli dotyczy),
Adaptacja materiałów edukacyjnych, W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością i innymi ograniczeniami związanymi ze stanem zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt:
tel. +48 500 634 415
tel. +48 696 483 472
e-mail: ariari.rekrutacja@gmail.com

* Broszura informacyjna dla kandydatów
* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do samodzielności – Ukraina
* DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE _jezyk-polski
* FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY _jezyk-polski
* OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU _szansa-II_tlum _jezyk-ukrainski
* OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU szansa II _jezyk-polski

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
* HARMONOGRAM _Szansa2023_1 _a1

Okres realizacji modelu wsparcia: 02.11.2022 – 30.04.2023
Wartość grantu: 516.600,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 487.102,14 PLN

 

droga-do-samodzielnosci-baner

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku
(Postępowania prowadzone w związku z realizacją modelu „Droga do samodzielności – Ukraina”, dotyczące wyboru wykonawców, zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)

1. Postępowanie nr G/RR/01/2023, z dn. 26-01-2023 – wynajem pomieszczeń/sal na potrzeby realizacji indywidualnego wsparcia:
RR1 – formularz i załączniki, wynajem sal do diagnoz indywidualnych RR1 – ogłoszenie, wynajem sal do zajęć indywidualnych

2. Postępowanie nr G/RR/02/2023, z dn. 26-01-2023 – wynajem pomieszczeń/sal na potrzeby realizacji grupowych kursów oraz warsztatów:
RR2 – formularz i załączniki, wynajem sal do zajęć grupowych
RR2 – ogłoszenie, wynajem sal do zajęć grupowych

3. Postępowanie nr G/RR/03/2023, z dn. 26-01-2023 – wynajem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji kursów i warsztatów:
RR3 – formularz i załączniki, wynajem sprzętu komputerowego
RR3 – ogłoszenie, wynajem sprzętu komputerowego

4. Postępowanie nr G/RR/04/2023, z dn. 26-01-2023 – zapewnienie obiadów oraz drobnego poczęstunku dla uczestników:
RR4 – formularz ofertowy i załączniki, usługa zapewnienia przerw obiadowych
RR4 – usługa zapewnienia przerw obiadowych

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.