Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia

2017

Województwo Podkarpackie

Uczestniczymy w realizacji projektu szkoleniowego i aktywizacyjnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku z woj. podkarpackiego.

W partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki i Firmą Tyflokom współtworzymy projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy programu biorą udział w kursach warsztatach komputerowych, dziennikarskich, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, obywatelskiego, logopedycznego, tyflopedagogicznego, kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Biuro Projektu:
Podkarpacki Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Pl. Dworcowy 2
35-001 Rzeszów

Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
01/R/2018, z dnia 22 lutego 2018 r.

Usługi hotelarskie
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania 01/R/2018, z dnia 22 lutego 2018 r.

***

ZAPYTANIE OFERTOWE
02/R/2018, z dnia 23 lutego 2018 r.

Usługi szkoleniowe
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 trenerów na stanowisko:
Doradcy/trenera prowadzącego i doradcy/trenera asystującego w trakcie realizacji 4 Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu.

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania 02/R/2018, z dnia 23 lutego 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
01/R/2018, z dnia 5 marca 2018 r.

Usługi hotelarskie
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania 01/R/2018, z dnia 5 marca 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

***
WYNIKI:
Zapytanie ofertowe 02/R/2018, z dnia 23 lutego 2018 r.

Usługi szkoleniowe
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia był wybór 2 trenerów na stanowisko:
Doradcy/trenera prowadzącego i doradcy/trenera asystującego w trakcie realizacji 4 Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu.

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Wynik: nr postępowania 02/R/2018, z dnia 23 lutego 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

***
WYNIKI:
Zapytania ofertowego nr 01/R/2018, z dnia 5 marca 2018 r.

Usługi hotelarskie
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Wynik: nr postępowania 01/R/2018, z dnia 5 marca 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
03/R/2018, z dnia 21 maja 2018 r.

Usługi szkoleniowe
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 trenerów/prowadzących indywidualne kursy dla 12 osób przygotowujące do wykonywania pracy, do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu

pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania 03/R/2018, z dnia 21 maja 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

Dodatkowe informacje:
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na podstawie umowy cywilnoprawnej w terminie od dnia 29.05.2018 r. do dnia 30.06.2018 r, tj. w okresie realizacji Projektu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: analityk zasobów internetowych.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.

Część 2. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: pracownik telesprzedaży.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.

Część 3. Przeprowadzenie przez 1 trenera 4 indywidualnych kurów dla 4 osób przygotowujące do wykonywania pracy do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu. Każdy kurs będzie trwał 7 dni, czyli 35 godzin (5 godzin dziennie) a weźmie w nim udział 1 Uczestnik/-czka projektu – osoba niewidoma lub słabowidząca. Program kursu będzie opracowywany indywidualnie pod kątem ograniczeń Uczestników/-czek projektu, we współpracy z pracodawcą. Kurs przygotowujący do podjęcia zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. mediów społecznościowych.
Cel: adaptacja osób do stanowiska pracy w wymiarze materialnym i alternatywnego (bezwzrokowego/częściowo bezwzrokowego) korzystania z udostępnionych przez pracodawców narzędzi pracy i wykonywanych z ich użyciem przydzielonych obowiązków. W razie konieczności obszary wsparcia mogą zostać rozszerzone.

***
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/R/2018, z dnia 21 maja 2018 r.

Usługi szkoleniowe
Województwo: podkarpackie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia był wybór 3 trenerów/prowadzących indywidualne kursy dla 12 osób przygotowujące do wykonywania pracy, do której zostanie przyjęty Uczestnik lub Uczestniczka projektu

pt.: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Wyniki postępowania nr 03/R/2018, z dnia 21 maja 2018 r.

Projekt jest realizowany przez Polski Związek Niewidomych w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy i Firmą TYFLOKOM Kamil Kowalczyk z siedzibą w Radomiu.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.