Wiedza i umiejętności dla aktywności osób z niepełnosprawnościami II

2021-2023

kujawsko-pomorskie

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem.

Wspólnie będziemy realizowali działania pozwalające na wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:

– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),

– są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku (ososoby niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym  z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),

– są bierne zawodowo,

– są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
– co najmniej 40 osób uzyska kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
– co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,
– co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa smartfonów i tabletów,
– indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
– grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
– grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych,
– grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu,
– indywidualne kursy zawodowe ,
– płatne staże zawodowe,
– wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
– komplet materiałów szkoleniowych,podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
– wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje:
tel. 668453507
tel. 796827056

e-mail: ariari.kujawskopomorski@gmail.com

Biuro projektu, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
wtorek i czwartek od 10.00 do 14.00

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 125 487,20 PLN. Całkowita wartość projektu: 1 324 189,20  PLN
Okres realizacji:  09. 2021 do 07.2023

Dokumenty zgłoszeniowe:
– Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
– Formularz zgłoszeniowy 1,
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
– Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
– Formularz zgłoszeniowy 1a,
– Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
(dokumenty uzupełniające i wzory zaświadczeń z ZUS i US)

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.