Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących

2019-2021

woj. kujawsko-pomorskie

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
– są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo,
– są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
– co najmniej 32 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
– co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,
– co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.
Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

W ramach projektu oferujemy:
– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
– Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
– Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
– Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
– Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
– Indywidualne kursy zawodowe ,
– Płatne staże zawodowe,
– Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
– Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
– Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Dokumenty zgłoszeniowe:
– Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
– Formularz zgłoszeniowy 1,
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
– Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
– Formularz zgłoszeniowy 1a,
– Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:
tel. 500634415
tel. 781881516

e-mail: ariari.projekty@gmail.com

Biuro, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
Godziny otwarcia: wtorek i czwartek od 10.00 do 13.00

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.1.2 Aktywne włączenie społeczne.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 997 759,91 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 173 835,21  PLN
Okres realizacji:  10. 2019 do 09.2021

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.