Wiedza i umiejętność krokiem do aktywności

2020

woj. opolskie

Celem głównym jest zaktywizowanie zawodowe, ułatwienie zatrudnienia i włączenie społeczne 20 osób niewidomych lub słabowidzących zamieszkujących w województwie opolskim.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych  przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do 20 osób, które:
– mieszkają na terenie województwa opolskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
– są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), są bierne lub nieaktywne zawodowo,
– są w wieku 18-65 lat,
– udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada również udział 20 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:
– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
– Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
– Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
– Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
– Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
– Indywidualne kursy zawodowe,
– Płatne staże zawodowe,
– Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
– Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
– Płatne wersje aplikacji lub akcesoria do Smartfonów lub inne drobne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne,
– Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty zgłoszeniowe:
– Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
– Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy,
– Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych,
– Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych,
– Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
– Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
– Otoczenie – formularz zgłoszeniowy,
– Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych,
– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Po zakończeniu projektu (między innymi):
– co najmniej 16 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
– co najmniej 11 osób będzie poszukiwało pracy,
– co najmniej 7 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Telefoniczne: 668 289 915
E-mail: ariari@ariari.org

Wiedza i umiejętność krokiem do aktywności. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa  VIII Integracja społeczna; Działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji: od 30 września 2019 do 31 marca2021
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 733 223,20 PLN
Całkowita wartość projektu: 773 063,20 PLN

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.