Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących

2020

woj. zachodniopomorskie

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa z niepełnosprawnością, głównie wzrokową, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia, aktywności społecznej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Fundacja Promocja Zdrowia w partnerstwie z Fundacją Ari Ari realizują projekt pn. Od aktywności do lepszej przyszłości – kompleksowa aktywizacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących.

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany do 30 osób, które:
mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego wymagane oświadczenie o miejscu zamieszkania,
są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami powodującymi uszkodzenie narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
są bierne lub nieaktywne zawodowo lub zaliczone do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
są w wieku 18-65 lat.

Projekt zakłada również udział 30 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty Projektu: Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa sprawności fizycznej i zdrowia, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
co najmniej 13 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
co najmniej 17 osób będzie poszukiwało pracy,
co najmniej 5 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

W ramach projektu oferujemy:
Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku, coachin osobisty i inne,
Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
Indywidualna rehabilitacja zdrowotna, fizjoterapia, masaż, biofeedback i inne,
Grupowe wyjścia integracyjne,
Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,
Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
Indywidualne kursy zawodowe,
Płatne staże zawodowe,
Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
Płatne wersje aplikacji lub akcesoria do Smartfonów lub inne drobne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne,
Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Telefoniczne: 91 831 4800, lub kom.721 270 840
E-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz Budżetu Państwa.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 348 118,20 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 149 853,22 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 586 021,42 PLN
Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2021

Dokumenty zgłoszeniowe:

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.