Od aktywności do lepszej przyszłości II – integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

2021 - 2022

województwo łódzkie

Kontynuujemy projekt aktywizacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących z województwa łódzkiego.

 
 

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnialności i włączenie społeczne w czasie jego trwania, 20 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących
w województwie łódzkim. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 20 osób, które:

 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami
  i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  (lub dokument równoważny),
 • nie pracują,
 • są w wieku 18-65 lat.
 • mieszkają na terenie województwa łódzkiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,

 Projekt zakłada również udział 20 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

 W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz stypendia szkoleniowe,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe oraz stypendia szkoleniowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):

 • co najmniej 17 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • co najmniej 12 osób będzie poszukiwało pracy,
 • co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych  przez zespół specjalistów.

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
 • 1 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu,
 • 2 Zgoda Uczestnika Projektu na przetwarzanie danych osobowych
 • 3 Test kompetencji cyfrowych Uczestnika Projektu
 • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak aktywności zawodowej lu zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby poszukującej pracy / bezrobotnej,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
 • Formularz zgłoszeniowy – osoba z otoczenia,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba z otoczenia,
 • Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
tel.: 506 736 635
tel.: 500 634 415
e-mail: ariari.lodzkie@gmail.com

 Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa:  831 733,19 PLN
Całkowita wartość projektu:  877 271,19 PLN
Okres realizacji:  od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2022

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.