Integracja i aktywizacja szansą na rozwój

2021 - 2023

woj. dolnośląskie

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z woj. dolnośląskiego, ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (zakwalifikowanych do III profilu pomocy), zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem.

 
 

Wspólnie będziemy realizowali działania pozwalające na wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia. Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
– mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),
– są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku (osoby niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym  z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi,
– są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
– co najmniej 24 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
– co najmniej 18 osób będzie poszukiwać pracy,
– co najmniej 5 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów. W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa smartfonów i tabletów,
– indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
– grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
– grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych,
– grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
– indywidualne kursy zawodowe ,
– płatne staże zawodowe,
– wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
– komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
– wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje:
tel. 696483472
tel. 500634415
tel. 796827056
e-mail: rekrutacja.ariari@gmail.com

Biuro projektu:
Grunwaldzka 12/b
50-355 Wrocław

wtorek i czwartek od 10.00 do 14.00

____
Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 113 969,56 PLN. Całkowita wartość projektu: 1 311 541,56 PLN
Okres realizacji:  04.2021 do 08.2023.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.