AriAri
Województwo Podlaskie

woj. podlaskie
2019 - 2021

Fundacja Ari Ari w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski realizuje projekt pt.: Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności.

Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności

Podstawowym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i włączenie społeczne 40 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji będą, między innymi: wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez uczestników projektu. Równolegle uczestnicy będą mieli możliwość nabywani nowych umiejętności, rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, uzyskania certyfikatów, przygotowania i doświadczenia zawodowego. Aktywizacja uczestników będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do osób, które:
• mieszkają na terenie województwa podlaskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),
• są osobami z dysfunkcją wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
• są bierne lub nieaktywne zawodowo,
• są w wieku 18-65 lat.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy:
• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
• Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
• Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
• Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
• Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
• Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
• Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
• Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
• Indywidualne kursy zawodowe, w tym część ze stypendium szkoleniowym,
• Płatne staże zawodowe,
• Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
• Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
• Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Dokumenty zgłoszeniowe:
1_Formularz_zgłoszeniowy_uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna
2_Formularz_zgłoszeniowy_osoba z otoczenia - opiekun uczestnika projektu
3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_uczestnik projektu
4_Zgoda_na _przetwarzanie_danych_osoba_z_otoczenia
5_Test_kompetencji_cyfrowych_uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna

Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
6_Regulamin_rekrutacji_uczestnictwa_w_ projekcie_Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności_woj_podlaskie

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
ul. Biała 13/33
15-434 Białystok

tel.: 85 732 43 83 lub 603 350 140
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu: Rafał Gawkowski


__________________________________
Po zakończeniu projektu (między innymi):
• co najmniej 33 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
• co najmniej 25 osób będzie poszukiwało pracy,
• co najmniej 7 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa  VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 130 641,74 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 231 953,74  PLN
Okres realizacji: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021

Do pobrania:

1formularzzgloszeniowyuczestnik-projektu.docx - pobrań: 1181, rozmiar: 100.7 KB
2formularzzgloszeniowyosoba-z-otoczenia.docx - pobrań: 1179, rozmiar: 97.7 KB
4zgodana-przetwarzaniedanychosobazotoczenia.doc - pobrań: 1181, rozmiar: 463 KB
5testkompetencjicyfrowychuczestnik-projektu.docx - pobrań: 1205, rozmiar: 93.26 KB