AriAri
przeprowadzania i opracowywania badań ilościowych i jakościowych

Radom, Bydgoszcz, Wrocław, Rzeszów
2018

Testowaliśmy innowacyjny model działania, umożliwiający osobom niepełnosprawnym nabycie nowych kompetencji i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie pomagający rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne i komunikacyjne, niezbędne na rynku pracy, zwiększające szansę podjęcia zatrudnienia, realizacji zawodowych, czy przedsiębiorczych.

Model aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku

Efektem badania i testowanai innowacji jest model aktywizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo. Głównym elementem modelu są szczegółowe program szkolenia osób z niepełnosprawnością wzroku w trzech zakresach umiejętności przeprowadzania oraz opracowywania badań ilościowych i jakościowych.

W ramach testowania innowacji powstał model szkolenia, zaprojektowany i przetestowany we współpracą z dwiema grupami uczestników: osobami niepełnosprawnymi oraz specjalistami w dziedzinach badawczo dokumentacyjnych i wspomagających  techniczno-informatycznych.

Wiedza uzyskana podczas procesu testowania pozwoliła na przygotowanie programu szkolenia z aktywizacji osób niepełnosprawnych, umożliwiającego nabywanie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, w których dysfunkcja wzroku nie jest przeszkodą w jej wykonywaniu.

Dotychczas w Polsce [i w świecie] nie jest znana, ani stosowana w praktyce specjalizacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z zakresu: redaktora/ badacza / analityka / transkryptora, a możliwości zaangażowania osób niewidomych / słabowidzących obejmują obszary wiedzy i doświadczeń, które nie są łatwodostępne, między innymi osobom widzącym.

1. Przygotowanie uczestników – osób z niepełnosprawnością wzroku, rozwiązuje kilka problemów:
- wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych osób z problemem wzroku: słuch, wrażliwość dźwiękowa, umiejętności w komunikacji werbalnej [wywiad, badanie, ankieta, telemarketing],
- usamodzielniania osób niewidomych i słabowidzących,
- włączenia osób niepełnosprawnych w proces kształcenia, usamodzielniania, rehabilitacji, samopomocy.

2. Opracowanie modelu szkoleń umożliwiało osobom niepełnosprawnym nabycie nowych kompetencji i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie powinno pomóc rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne i komunikacyjne, które są niezbędne na rynku pracy, zwiększając ich szansę na podjęcie zatrudnienia.

3. Przygotowany został zestaw szkoleń ułatwiających podjęcie z wykorzystaniem wybranych technik i metod:
- zbierania danych ilościowych i jakościowych (dokumentacja, inwentaryzacja, realizacja badania, praca z kwestionariuszem, ankietą, sondaż, metody tele-informatyczne)
- opracowywania danych ilościowych (praca z tabelami, zestawienia, klasyfikacje, miary, selekcja i porządkowanie, redakcja / audiodeskrypcja / transkrypcja).

4. Osoby z niepełnosprawnością wzroku będą miały możliwość nabycia wiedzy i przygotowania praktycznego do:
- opracowywania / redagowania wypowiedzi dziennikarskich zarządzania informacją i komunikacją [media, PR, promocja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, edukacja i nauka, badania, marketing),
- prowadzenia działań analitycznych i syntetycznych (badania jakościowe, ilościowe - nauka, marketing, społeczeństwo],
- podniesienia kompetencji technologiczno-informatycznych (obsługa sprzętu i oprogramowania specjalistycznego).

Testowania innowacji przeprowadzone w ramach projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.